UAB “Source Bridge” eksporto plėtra

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Projekto tikslas – padidinti UAB “Source Bridge” produktyvumą ir konkurencingumą, vykdant eksporto plėtrą. Pareiškėjo įmonės apyvartos didėjimas Lietuvos rinkoje yra lėtesnis dėl ribotos paklausos vietinėje rinkoje, lyginant su užsienio rinkomis. Dėl šios priežasties Pareiškėjo įmonė numato išplėsti ryšius su Vokietijos, Jungtinės Amerikos Valstijų tikslinės grupės atstovais.Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos UAB „Source Bridge” konkurencingumo didėjimui, eksporto plėtrai ir įmonės turimo prekės ženklo didesniam žinomumui užsienio rinkose.Išaugusios įmonės eksporto apimtys leis plėsti veiklas, kurti naujus, aukštos kokybės produktus, prisidės prie pareiškėjo įmonės produkcijos asortimento plėtros, o tai pagerins įmonės finansinius rodiklius bei įvaizdį tarptautinėje rinkoje. Kadangi projekto įgyvendinimas užtikrina darbo našumo augimą įmonės mastu, tai projekto įgyvendinimas turės apčiuopiamą teigiamą įtaką informacinių technologijų sektoriaus darbo našumo augimo tempams.Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB “Source Bridge” darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas

UAB “Source Bridge” įgyvendina projektą “UAB “Source Bridge” darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ pagal priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Projekto tikslas – sustiprinti UAB Source Bridge darbuotojų profesinius gebėjimus IT paslaugų kūrimo srityje. Projekto įgyvendinimo metu sustiprintos funkcinės darbuotojų žinios leis pagerinti įmonės kuriamų produktų kokybę, sudarys sąlygas darbuotojų ekspertinės kompetencijos augimui, tai sudarys sąlygas darbuotojams gauti aukštesnį atlygį, įmonei atsivers papildomos galimybės naujų produktų ir paslaugų plėtrai. Aukšta darbuotojų kompetencija sąlygos įmonės konkurencinį pranašumą, tai skatins sveiką konkurenciją įmonės atstovaujamame sektoriuje, bus sukurtos prielaidos naujoms įmonės partnerystėms ir bendradarbiavimui su kituose sektoriuose veikiančiomis įmonėmis. Aukštą pridėtinę vertę kuriantys darbuotojai prisidės prie įmonės apyvartos didėjimo, paslaugų plėtros. Tai turės teigiamos įtakos tiek įmonės atstovaujamo sektoriaus, tiek įmonės partnerių, tiek visos Lietuvos ekonomikos augimui.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą, bus apmokyta  ne mažiau kaip 40 asmenų. Projekto biudžetas – 174.440,32 EUR, iš kurių 122108,23 EUR sudaro ES struktūrinių fondų lėšos.

 

UAB „Source Bridge“ pardavimus augins eksporto rinkose

UAB „Source Bridge“ sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Source Bridge“ eksporto plėtra“, kurio metu buvo sudalyvauta dviejose specializuotose tarptautinėse parodose – Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje.

Dalyvaujant tarptautinėse parodose buvo užmegzta naujų verslo ryšių, kurie užtikrina pardavimų galimybes į minėtų šalių rinkas.

Dalyvavimas parodose bei teikiamų paslaugų pristatymas įmonės veiklos plėtrai svarbiose rinkose, užtikrina pardavimų plėtrą tiek šalyse, kuriose jau pardavimai jau buvo vykdomi, tiek naujai atrandamose rinkose.

Įgyvendinti eksporto rinkų plėtros projektą padėjo 10 498 Eur finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“Naujų galimybių priemonę. Reikiamą dalį savo lėšų skyrė pati įmonė.

Eksporto plėtra didins galimybes ne tik įmonės kurti naujus, aukštos kokybės produktus, pardavimo pajamas, bet ir sudarys sąlygas augti sukuriamai pridėtinei vertei bei darbo našumui.

 

© 2020 UAB Source Bridge. Visos teisės saugomos.